BORSTKANKERactie

BORSTKANKERactie richt zich op drie zaken:

BORSTKANKERactie wil bijdragen aan afname van sterfte ten gevolge van borstkanker door aandacht hiervoor te vragen van onderzoekers en charitatieve instellingen.

BORSTKANKERactie wil zorgen dat de patiënt díe eerlijke informatie krijgt waarmee zij/hij een weloverwogen besluit kan nemen ten aanzien van de behandeling.

BORSTKANKERactie wil bijdragen aan transparantie en doelmatigheid van ingezameld geld door charitatieve instellingen.

Focus op afname van borstkankersterfte

De afgelopen jaren hebben we veel jonge vrouwen zien overlijden aan borstkanker. Niemand weet waarom juist zijn overleden. Patiënten met slechte prognoses leven nog en patiënten met een gunstige prognose kwamen te overlijden. Er moeten redenen zijn waarom sommige borstkankers dodelijk zijn, ondanks alle behandelingen. Daarom moet er gezocht worden naar die kenmerken in een tumor die maken dat patiënten er dood aan gaan. Door inzicht in die kenmerken, kunnen er manieren gevonden worden om die tumor gerichter te behandelen. Zodat uiteindelijk minder patiënten sterven. Lang niet iedereen is bezig met de doelstelling om de sterfte te verminderen. Wij willen die focus brengen, de bal op de stip leggen. BORSTKANKERactie wil dat bij iedereen die professioneel met borstkanker te maken heeft, de kerndoelstelling – dat er minder mensen aan borstkanker sterven – op de voorgrond komt te staan. Als onafhankelijk kritische partij wil zij hier een verbindende rol vervullen en de kernonderwerpen uit haar doelstelling binnen de borstkankerzorg centraal stellen. Daartoe gaat zij discussies aan met zorgverleners, patiëntenorganisaties, onderzoekers, industrie en fondsenwervende organisaties.

Eerlijke informatie en Patiëntempowerment

BORSTKANKERactie wil patiënten eerlijke informatie bieden om een juiste keuze te kunnen maken ten aanzien van hun behandeling. Met meer gerichte en relevante informatie kunnen patiënten deel uitmaken van het behandelteam én een actieve rol vervullen in het behandeltraject. Patiëntempowerment.

Borstkankerpatiënten hebben behoefte aan duidelijke antwoorden op alle vragen die zij zich stellen. Alles over borstkanker is op internet te vinden, maar zo makkelijk is het voor veel patiënten niet te vinden. Het vraagt van hen een groot zoekvermogen, veel inzicht in complexe medische informatie en de vaardigheid om relevante informatie te kunnen onderscheiden. Daarom heeft BORSTKANKERactie de site BORSTKANKERvragen opgericht. Op www.borstkankervragen.nl kan iedereen de vraag stellen die hem of haar VANDAAG bezig houdt. De vraag kan gaan over alles dat direct of indirect met borstkanker te maken heeft. De antwoorden of links naar andere sites worden gegeven door inhouds- en ervaringsdeskundigen.

Gericht Onderzoek

Er gaat heel veel geld om in de borstkankerzorg. In de zorg zélf, in bevolkingsonderzoek, in wetenschappelijke onderzoeken en veel van die middelen worden opgebracht door donaties voor de strijd tegen kanker. De Alp D’Huez wordt door duizenden bedwongen, er wordt geld opgehaald voor het KWF en in de borstkankermaand wordt veel geld opgehaald door Pink Ribbon. Veel onderzoeken die worden gefinancierd hebben erg weinig te maken met de strijd tegen (borst)kanker. Verbetering van kwaliteit van zorg is ook belangrijk, maar er gaat relatief weinig geld naar zinnig onderzoek dat een wezenlijke rol speelt in ‘de strijd tegen borstkanker’. Onderzoek doen is voor sommige onderzoekers een doel op zich geworden, in plaats van het middel tot genezing. Waarom gaan er nog steeds zoveel mensen aan borstkanker dood? Dat moet de kernvraag zijn. BORSTKANKERactie wil dat voor onderzoekers dat doel op de voorgrond staat en dat ook het geld van gulle gevers voor een aanzienlijk deel ingezet wordt voor ‘de strijd tegen borstkanker’.

Borstkankeractie is een stichting zonder winstoogmerk en opereert doelbewust zonder subsidies. Deze website is kosteloos tot stand gekomen door de inzet van vormgevers en vrijwilligers. Borstkankeractie is te volgen op twitter via @BRSTKNKRactie

@brstknkractie: http://tinyurl.com/cel8fe5