Jaarrekening 2012

Balans   Stichting Borstkankeractie per 31 december 2012
Bedragen   afgerond op hele euro’s
31-12-2012
Activa
Vaste   activa
Immateriële   vaste activa 0
Materiële   vaste activa 0
Financiële   vaste activa 0
Vlottende   activa
Vorderingen 0
Liquide   middelen 0
0
Passiva
Eigen   vermogen 0
Langlopende   schulden 0
Kortlopende   schulden en
overlopende   passiva 0
0
Resultatenrekening Stichting Borstkankeractie over 2012
Bedragen   afgerond op hele euro’s
Opbrengsten
Schenking   S van Soelen 126
Schenking   R van Bolderen 116
Schenking   CHL Willems-Blom 27
270
Lasten
Oprichtingskosten 126
Drukwerk 143
270
Resultaat   boekjaar 0

Ook te downloaden: Jaarrekening 2012

@brstknkractie: http://tinyurl.com/olz4al2

Geef een antwoord